Chức năng nhiệm vụ của phòng Tổ chức hành chính

11:03 | 22-11-2022view628

LÃNH ĐẠO PHÒNG

 


- Trưởng phòng: Cử nhân Tài chính Nguyễn Xuân Thành
- Phó Trưởng Phòng: Thạc sĩ chính sách công Trần Thị Hương Châm

- Phó Trưởng Phòng: Cử nhân CTXH Nguyễn Thị Thu Hương
- Các tổ chuyên môn :
- Tổ trưởng Tổ Kế toán: Cử nhân Kế toán Trần Thị Hải Sâm.
- Tổ trưởng Tổ Lái xe - Điện nước - Bảo vệ: Phùng Văn Tuấn.


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ


1. Quản lý toàn diện tài sản, phương tiện, thiết bị, vật tư, kinh phí, đất đai của đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.
2. Tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc thực hiện các biện pháp sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí theo đúng chế độ, nguyên tắc về quản lý tài chính của Nhà nước.
3. Tổng hợp kế hoạch tài chính, xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị vật tư, tài sản của Trung tâm. Theo dõi việc quản lý, sử dụng và báo cáo kết quả thực hiện với Ban Giám đốc và các cơ quan chuyên môn khi có yêu cầu.
4. Đảm bảo cung cấp, chi trả đầy đủ các chế độ, quyền lợi cho bệnh nhân theo đúng quy định. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện và đảm bảo các chế độ chính sách, quyền lợi của cán bộ theo đúng các quy định của pháp luật.
5. Tổ chức phục vụ, đáp ứng kịp thời những nhu cầu đối với các hoạt động của Trung tâm về phương tiện, thiết bị làm việc, điện nước, nhiên liệu, điện thoại, văn phòng phẩm và các thiết bị văn phòng khác.
6. Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Trung tâm về công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng lao động, rà soát nâng lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ và công tác văn thư lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu. Thường xuyên đề xuất các giải pháp cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc ở các vị trí công tác.
7. Hàng tháng, quý, năm tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm báo cáo các cấp theo đúng quy định. Duy trì các chế độ báo cáo thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất.
8. Kiểm tra theo dõi, hạch toán, thu, chi và đánh giá hiệu quả về công tác tổ chức lao động trị liệu, tăng gia lao động sản xuất và học nghề, làm nghề của bệnh nhân phục hồi tại Trung tâm.
9. Theo dõi quản lý các nguồn viện trợ; vận động sự đóng góp của xã hội để chăm sóc, nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần tại đơn vị; Tiếp nhận, quản lý sử dụng các nguồn kinh phí do gia đình bệnh nhân đóng góp, ủng hộ đồng thời tư vấn, giải đáp các kiến nghị, thắc mắc của bệnh nhân và gia đình bệnh nhân về chế độ chính sách.
10. Thực hiện nhiệm vụ văn phòng, tổng hợp, ghi chép và ban hành nghị quyết, kết luận các cuộc họp của lãnh đạo và của cơ quan .
11. Thực hiện các công tác về nghiệp vụ bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự an toàn đơn vị, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão của cơ quan.
12. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện và đảm bảo các chế độ chính sách, quyền lợi của cán bộ, bệnh nhân theo đúng các quy định của pháp luật. Thực hiện các chế độ bảo hiểm và các chế độ khác liên quan đến cán bộ và bệnh nhân.
13. Giúp việc Ban Giám đốc trong công tác kiểm tra, rà soát việc xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, nội quy, quy chế nội bộ, quy tắc và các quy định về chuẩn mực đạo đức của ngành.
14. Thường trực trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong đơn vị. Tham mưu, giúp việc Ban Giám đốc trong công tác đối nội, đối ngoại của Trung tâm.
15. Chủ trì chuẩn bị các điều kiện vật chất và phối hợp cùng các phòng chức năng lo tang lễ hoặc bàn giao bệnh nhân tử vong về gia đình theo đúng quy định.

Videos

  • Bệnh tâm thần phân liệt - Nguyên nhân - Biểu hiện - Phương pháp điều trị - Phần 1

  • Bệnh trầm cảm, Bệnh rối loạn cảm xúc

  • Cách vượt qua hội chứng trầm cảm trong cuộc sống

Thống kê truy cập

  • Số lượt truy cập : 112.933
  • Đang online : 1